Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Nyheter och press från 2013

AIAB har yttrat sig över åtgärdsplan 2014-2025

2013-09-27

Arlandabanan Infrastructure  har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Trafikverkets förslag till Åtgärdsplan 2014-2025.
...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure  har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Trafikverkets förslag till Åtgärdsplan 2014-2025.
Remissvar Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Stäng

Samråd Översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun

2013-09-16

Arlandabanan Infrastructure AB har lämnat yttrande över Sigtuna kommuns förslag till Översiktsplan 2014.
...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB har lämnat yttrande över Sigtuna kommuns förslag till Översiktsplan 2014.
Yttrande Översiktsplan 2014

Stäng

AIAB kan inte tillstyrka att bygglov beviljas

2013-09-09

Preem och Burger King har ansökt om bygglov i anslutning till Arlandabanan i Rosersberg, Vallstanäs 2:4/2:343. Gällande detaljplan föreskriver att det ska finnas ett kontrollprogram för att det ska beviljas bygglov. Något såd...

Läs mer

Preem och Burger King har ansökt om bygglov i anslutning till Arlandabanan i Rosersberg, Vallstanäs 2:4/2:343. Gällande detaljplan föreskriver att det ska finnas ett kontrollprogram för att det ska beviljas bygglov. Något sådant kontrollprogram finns inte framtaget. AIAB anser därför att bygglov inte kan beviljas på de handlingar som lämnats in. Vad ett kontrollprogram ska omfatta har AIAB redovisat i yttrandena till Sigtuna kommun.

Yttrande Preem
Yttrande Burger King

Stäng

Samråd om förlängning av Spårväg City

2013-06-28

Arlandabanan Infrastructure har lämnat yttrande om förlängning av Spårväg City från Kungsträdgården till Sergels torg/T-Centralen.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure har lämnat yttrande om förlängning av Spårväg City från Kungsträdgården till Sergels torg/T-Centralen.

Yttrande Samråd Spårväg City

Stäng

Tillsyn markarbeten Vallstanäs 2:4

2013-04-30

Med anledning av pågående markarbeten och anläggande av en markterrass på fastigheten Vallstanäs 2:4, Rosersberg, Sigtuna kommun, påverkas Arlandabanan. AIAB har därför begärt att Sigtuna kommun vidtar åtgärder och utöva...

Läs mer

Med anledning av pågående markarbeten och anläggande av en markterrass på fastigheten Vallstanäs 2:4, Rosersberg, Sigtuna kommun, påverkas Arlandabanan. AIAB har därför begärt att Sigtuna kommun vidtar åtgärder och utövar tillsyn avseende beviljat marklov.

Begäran om tillsyn av markarbeten Vallstanäs 2:4, Rosersberg

Stäng

Undantag för Arlandabanan i Järnvägslagen

2013-04-22

I yttrande över fjärde järnvägspaketet klargör AIAB att ett tydligt undantag för Arlandabanan införs i den svenska järnvägslagstiftningen.

AIAB anser att det är möjligt att i samband med implementeringen av direkti...

Läs mer

I yttrande över fjärde järnvägspaketet klargör AIAB att ett tydligt undantag för Arlandabanan införs i den svenska järnvägslagstiftningen.

AIAB anser att det är möjligt att i samband med implementeringen av direktivet från den 21 november 2012 i Sverige införa ett undantag i järnvägslagen och dess förordning som tydliggör att Arlandabanan inte omfattas av relevanta delar av direktivet. Ändringsförslaget till detta direktiv (dvs. en del av fjärde järnvägspaketet) påverkar inte de bestämmelser som är särskilt relevanta för Arlandabanan, varför ett sådant undantag i den svenska lagstiftningen är tillräckligt för att de rättigheter som tillförsäkrats A-Train enligt projektavtalet ska kunna upprätthållas.

För det fall Sverige däremot inte delar AIAB:s bedömning att de skrivningar som finns i direktivet från den 21 november 2012 är tillräckliga och således inte anser att det vid implementeringen kan införas ett undantag för Arlandabanan i den svenska järnvägslagstiftningen krävs att ett undantag införs i direktivet. AIAB föreslår ett undantag med följande lydelse:

“Artiklarna 7, 10 och 11 i detta direktiv ska i Sverige inte tillämpas på (i) infrastrukturförvaltare vars verksamhet är begränsad till att förvalta järnvägsinfrastruktur från Rosersberg via Arlanda flygplats till Odensala (Arlandabanan), (ii) järnvägsföretag vars verksamhet är begränsad till att tillhandahålla tjänster för flygpendeltrafik på linjen mellan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats, och (iii) sådan del av infrastrukturförvaltares verksamhet, som avser tillhandahållande av järnvägsinfrastruktur till järnvägsföretag enligt (ii) på linjen mellan Stockholms centralstation och Rosersberg.”

Fjärde järnvägspaketet – yttrande
Förslag till ändring av EU:s direktiv 2012/34/EU
Inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, EU:s direktiv 2012/34/EU

Stäng

Kallelse till årsstämma 2013

2013-03-21

Nu finns kallelse till årsstämman 2013 samt årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning publicerad på webbplatsen.

Läs mer

Nu finns kallelse till årsstämman 2013 samt årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning publicerad på webbplatsen.

Stäng

Resandet ökade med 3,3 procent 2012

2013-02-15

Resandet med tåg till Arlanda flygplats ökade med 3,3 procent 2012. SJ och SL/UL ökade tillsammans med 14 procent. Arlanda Express minskade med knappt 1 procent. Totalt gjordes 4,6 miljoner tågresor till och från Arlanda flygpl...

Läs mer

Resandet med tåg till Arlanda flygplats ökade med 3,3 procent 2012. SJ och SL/UL ökade tillsammans med 14 procent. Arlanda Express minskade med knappt 1 procent. Totalt gjordes 4,6 miljoner tågresor till och från Arlanda flygplats.

71 procent av resorna gjordes med Arlanda Express. Resterande 29 procent gjordes med andra tågföretag, främst SJ och UL. Sedan 9 december 2012 har UL:s trafik ersatts med SL:s pendeltåg mellan Tumba/Älvsjö och Uppsala.

Stäng

Samråd Femte stadsdelen inom Arlandastad

2013-02-14

Arlandabanan Infrastructure har avgett yttrande över detaljplanen för Femte Stadsdelen inom Arlandastad.
...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure har avgett yttrande över detaljplanen för Femte Stadsdelen inom Arlandastad.
Yttrande Femte stadsdelen

Stäng

Ny webbplats

2013-01-11

Idag lanserar vi en ny webbplats. Gå gärna  in och titta på våra nyheter.

Läs mer

Idag lanserar vi en ny webbplats. Gå gärna  in och titta på våra nyheter.

Stäng

Kontaktperson för media

Ulf Lundin, VD
Tel 08-22 40 10

Box 70 378, 107 24 Stockholm