Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Nyheter och press från 2012

Från och med den 9 december 2012 kör SL pendeltåg till Arlanda och Uppsala

2012-12-10

Nu har SL:s nya pendeltågslinje Uppsala-Arlanda-Stockholm-Älvsjö startat. I högtrafik går tågen till Tumba.  UL har slutat att köra Upptåget på sträckan Uppsala-Arlanda-Upplands Väsby. Det innebär att resenärer från...

Läs mer

Nu har SL:s nya pendeltågslinje Uppsala-Arlanda-Stockholm-Älvsjö startat. I högtrafik går tågen till Tumba.  UL har slutat att köra Upptåget på sträckan Uppsala-Arlanda-Upplands Väsby. Det innebär att resenärer från Tierp och Gävle som reser med Upptåget och ska vidare mot Arlanda och Stockholm får byta tåg i Uppsala. Restiden mellan Uppsala och Arlanda är 18 minuter och mellan Stockholm Central och Arlanda är restiden 37 minuter.

För att passera Arlanda Centralstation utgår en särskild stationsavgift. Det är respektive trafikoperatör som själva bestämmer priset på passageavgiften. Priset på passageavgiften varierar beroende på vilken typ av biljett man valt. Närmare information finns på SL:s och UL:s webbplats.

Visering sker vid in- och utpassage på Arlanda Centralstation. Viseringen utförs av trafikföretagen i samarbete med Swedavia.

Stäng

Förstudie av planskildhet i Rosersberg

2012-12-05

Arlandabanan Infrastructure har lämnat yttrande över samråd avseende förstudie av planskildhet mellan väg och järnväg vid Slottsvägen i Rosersberg.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure har lämnat yttrande över samråd avseende förstudie av planskildhet mellan väg och järnväg vid Slottsvägen i Rosersberg.

Yttrande planskild korsning, Slottsvägen, Rosersberg

Stäng

Behov av utökad spårkapacitet till Arlanda

2012-11-22

Trafiktillväxten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm och på Arlandabanan väntas leda till en allt tydligare kapacitetsbrist. Ökad trafik väntas för såväl fjärrtåg som regionaltåg, pendeltåg och godståg. En utb...

Läs mer

Trafiktillväxten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm och på Arlandabanan väntas leda till en allt tydligare kapacitetsbrist. Ökad trafik väntas för såväl fjärrtåg som regionaltåg, pendeltåg och godståg. En utbyggnad av spårinfrastrukturen är därför på sikt nödvändig för att säkra tillgängligheten med tåg till Arlanda. Behovet av fysiska åtgärder i infrastrukturen på sträckan Stockholm Central – Arlanda – Uppsala Central har analyserats av en arbetsgrupp med representanter från näringsliv, tågföretag, regionala och lokala myndigheter samt berörda infrastrukturförvaltare. Analysarbetet har letts av Arlandabanan Infrastructure. Analysen visar att det långsiktiga investeringsbehovet är runt 25 miljarder kronor mellan Stockholm och Uppsala. Ett förslag till utbyggnadsordning har tagits fram och de olika delprojekten har kostnadsuppskattats. Den föreslagna utbyggnadsordningen är anpassad till den förväntade efterfrågan av kapacitet och utgör underlag till Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan 2014-2025. Berörda infrastrukturförvaltare är Trafikverket (Ostkustbanan) och Arlandabanan Infrastructure/A-Train (Arlandabanan).

Förslag till utbyggnadsordning

Stäng

Ny pendeltågslinje

2012-11-21

Den nya pendeltågslinjen trafikerar Uppsala-Arlanda-Stockholm-Älvsjö med halvtimmestrafik. I högtrafik går tågen till Tumba. Samtidigt som SL:s nya pendeltågslinje startar upphör UL att köra Upptåget på sträckan Uppsala-...

Läs mer

Den nya pendeltågslinjen trafikerar Uppsala-Arlanda-Stockholm-Älvsjö med halvtimmestrafik. I högtrafik går tågen till Tumba. Samtidigt som SL:s nya pendeltågslinje startar upphör UL att köra Upptåget på sträckan Uppsala-Arlanda-Upplands Väsby. Det innebär att resenärer från Tierp och Gävle som reser med Upptåget och ska vidare mot Arlanda och Stockholm får byta tåg i Uppsala. Restiden mellan Uppsala och Arlanda blir som tidigare 18 minuter och mellan Stockholm Central och Arlanda blir restiden 37 minuter.

Som tidigare utgår en särskild stationsavgift på Arlanda Central. Spärrlinjen på stationsentrén i Sky City på Arlanda byggs om för att passa ett större antal resenärer. Vid spärrlinjen kommer visering att ske. Spärrlinjen drivs av SL i samarbete med övriga tågoperatörer.

SL:s tågtidtabell för det nya pendeltåget till Arlanda publicerad börjar gälla från den 9 december 2012.

Länk till Tidtabell 114
Länk till UL
Länk till SL

Stäng

Ombyggnad av stationsentré i Sky City, Stockholm-Arlanda flygplats

2012-11-20

Den nya stationsentrén i Sky City på Arlanda flygplats beräknas stå klar till invigningen av SL:s pendeltågstrafik mellan Älvsjö och Uppsala den 9 december.

Läs mer

Den nya stationsentrén i Sky City på Arlanda flygplats beräknas stå klar till invigningen av SL:s pendeltågstrafik mellan Älvsjö och Uppsala den 9 december.

Stäng

Regional inriktning av transportinfrastrukturen i Stockholms län

2012-10-31

Arlandabanan Infrastructure har lämnat synpunker på Länsstyrelsen i Stockholms läns remiss daterad den 13 september 2012.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure har lämnat synpunker på Länsstyrelsen i Stockholms läns remiss daterad den 13 september 2012.

Yttrande Regional inriktning av transportinfrastrukturen i Stockholms län

Stäng

Införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg

2012-09-28

Arlandabanan Infrastructure har lämnat synpunkter på Trafikverkets remiss om Införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure har lämnat synpunkter på Trafikverkets remiss om Införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg.

Remissvar Införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg

Stäng

Fastställelse av Järnvägsplan för överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun

2012-06-26

Arlandabanan Infrastructure har yttrat sig över Trafikverkets begäran om fastställelse av järnvägsplan för överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure har yttrat sig över Trafikverkets begäran om fastställelse av järnvägsplan för överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun.

Yttrande Järnvägsplan för överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun

Stäng

Ägarutredningens förslag till ny statlig ägarförvaltning

2012-06-07

Regeringen beslutade i april 2011 att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande. Arlandabanan Infrastructure har gemensamt med Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB yttrat sig över Ägarutredningens...

Läs mer

Regeringen beslutade i april 2011 att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande. Arlandabanan Infrastructure har gemensamt med Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB yttrat sig över Ägarutredningens betänkande Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14).

Yttrande Ägarutredningens betänkande SOU 2012:14

Stäng

Upphävande av obehövlig ledningsrätt

2012-05-02

Lantmäteriet har utarbetat en rapport om upphävande av obehövlig ledningsrätt. Arlandabanan Infrastructure AB har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna synpunkter på denna rapport. Arlandabanan Infrastructure AB till...

Läs mer

Lantmäteriet har utarbetat en rapport om upphävande av obehövlig ledningsrätt. Arlandabanan Infrastructure AB har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna synpunkter på denna rapport. Arlandabanan Infrastructure AB tillstyrker utredningens förslag som lämnas i rapporten.

Yttrande LM-rapport 2011:4

Stäng

Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram

2012-04-26

Den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 innebär att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Stockholm är det landstinget. Arlandabanan Infrastructure AB har yttrat sig över...

Läs mer

Den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 innebär att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Stockholm är det landstinget. Arlandabanan Infrastructure AB har yttrat sig över Stockholms läns landstings förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram.

Yttrande Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram

Stäng

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050

2012-03-30

Arlandabanan Infrastructure AB och Svedab AB har avgett ett gemesamt yttrande över Trafikverkets remiss om Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB och Svedab AB har avgett ett gemesamt yttrande över Trafikverkets remiss om Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder.

Yttrande Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Stäng

Östra Rosersberg

2012-02-29

Sigtuna kommun har upprättat en detaljplan för Östra Rosersberg omfattande del av fastigheten Rosersberg 9:1 m.fl. i Sigtuna kommun. Detaljplanen avser nytt område i strategisk närhet till kommunikationer, bostäder etc. för v...

Läs mer

Sigtuna kommun har upprättat en detaljplan för Östra Rosersberg omfattande del av fastigheten Rosersberg 9:1 m.fl. i Sigtuna kommun. Detaljplanen avser nytt område i strategisk närhet till kommunikationer, bostäder etc. för verksamheter såsom lätt industri, kontor, lagerverksamhet och handel. Arlandabanan Infrastructure har yttrat sig över detaljplanen.

Yttrande detaljplan Östra Rosersberg
Bilaga 1, Resultatrapport Åtgärdsval, Arlanda
Bilaga 2, Sparstudie

Stäng

Cirkulationsplats Rosersberg

2012-02-21

Arlandabanan Infrastructure AB har yttrat sig över Sigtuna kommuns förslag till detaljplan vars syfte är att exploatera mark för verksamhet invid Trafikplats Rosersberg och en ny entré till Rosersbergs verksamhets-område.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB har yttrat sig över Sigtuna kommuns förslag till detaljplan vars syfte är att exploatera mark för verksamhet invid Trafikplats Rosersberg och en ny entré till Rosersbergs verksamhets-område.

Yttrande Planprogram Cirkulationsplats Rosersberg
Bilaga 1, Resultatrapport
Bilaga 2, Ritning nya spår

Stäng

Kontaktperson för media

Ulf Lundin, VD
Tel 08-22 40 10

Box 70 378, 107 24 Stockholm