Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Ordlista

Öppna alla / Stäng alla

A-Train

A-Train ägs till 100 procent av Macquarie European Infrastructure Fund. A-Train bedriver snabbtågspendeln mellan Stockholm och Arlanda under varumärket Arlanda Express och är infrastrukturförvaltare för Arlandabanan. Avtalspart med AIAB.

AIAB

Arlandabanan Infrastructure AB ägs av staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan.

Arlanda Express

Namnet på A-Train:s snabbtågspendel mellan Stockholm och Arlanda.

Arlandabanan Infrastructure AB

Se ovan under AIAB.

Jernhusen

Är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, kontor, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen.

OPS

Offentligt privat samverkansprojekt (OPS), innebär att en offentlig aktör, i detta fall staten, och det privata näringslivet gör en gemensam satsning i ett projekt gällande finansiering, byggande och drift.

Royalty

Staten har genom Riksgälden lånat ut en miljard kronor till A-Train som ska återbetalas i form av delning av eventuell vinst, så kallad royalty.

SJ AB

Är ett statligt ägt bolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik.

SL

AB Storstockholms Lokaltrafik är ett bolag som ägs av Stockholms läns landsting och som svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken inom Stockholms län.

Swedavia

Är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser, bland annat Arlanda.

Taktila ledstråk

En konstgjord ledyta inomhus bestående av  olika golvbeläggningar, tejp  eller metallskenor för att underlätta orienteringen för personer med nedsatt syn som fungerar både för synsvaga och blinda.

Tjänstekoncession

Ett kontrakt som gäller utförande av tjänster avseende bl.a. järnvägstransport och som innebär att ersättning för tjänsterna helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten, d.v.s. tjänsteleverantörer tar riskerna i samband med den tillhandahållna tjänsten och tar ut ersättning av användaren t.ex. via avgifter.

UL

UL är en förvaltning i Landstinget i Uppsala län och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken inom Uppsala län.